• Strategický a projektový management nabízí řadu pozitivních efektů v oblasti udržitelného rozvoje území, a to ve vazbě na zlepšování rozhodovacích procesů podle cílů, na zvyšování efektivity činností, na odpovědnost činností vůči veřejnosti a další.

  Studijní opora tématu „Strategický a projektový management ve veřejné správě“ přináší zvýšení úrovně znalostí, dovedností a kompetencí zastupitelů obcí a zaměstnanců obecních úřadů, čímž zároveň dojde ke zvýšení kvality a transparentnosti jejich činnosti s pozitivními dopady na klíčové principy fungování veřejné správy v obcích - vytváření důvěry, partnerství a synergií v rozvoji obcí, kompetentní a efektivní výkon veřejné správy, přístup k řešení problémů v myšlenkovém rámci „výhra-výhra“, řešení příčin problémů namísto jejich důsledků, vytváření efektivních systémových modelů pro činnosti veřejné správy a další. Zvyšování znalostí, kompetencí a dovedností v oblasti strategického a projektového managementu tak představuje ucelený rámec pro posílení efektivity veškerých činností veřejné správy v obcích.

  Guest access: Strategický a projektový management ve veřejné správě
 • Činnost orgánů veřejné správy podléhá ve všech svých aspektech specifickým pravidlům a principům. Takto je možné zmínit například princip legality (v rámci kterého podléhá veškerá činnost veřejné správy platným právním předpisům České republiky i Evropské unie), princip 3E (v moderním pojetí často rozšiřován na princip 6E), princip transparentnosti a otevřenosti veřejné správy, principy spojené s konceptem Smart Administration či Good Governance a další. Řádný výkon veřejné správy v rovině právních úkonů a správnost postupů při vydávání rozhodnutí orgány veřejné správy tak představuje relativně komplikovanou problematiku, vyžadující vysokou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí osob tyto činnosti vykonávající. Požadavky na úroveň znalostí, dovedností a kompetencí, vztahující se k činnosti orgánů veřejné správy, jsou navíc v prostředí České republiky dále zvyšovány poměrně nepřehledným systémem platné legislativy, nejasným rozdělením kompetencí a odpovědností, nastavením kontrolních procesů apod.

  Uvedené skutečnosti spolu se zjištěními identifikovanými v rámci realizovaného průzkumu mezi obcemi regionu východní Moravy opodstatňují zařazení oblasti „právní úkony a postupy při rozhodování orgánů obce“ mezi vzdělávací témata předkládaného projektu. Realizace vzdělávacího modulu „Právní úkony a postupy při rozhodování orgánů obce“ tímto přinese zvýšení úrovně znalostí, dovedností a kompetencí zastupitelů obcí a zaměstnanců obecních úřadů regionu východní Moravy (cílová skupina projektu) v této problematice.

  Vzdělávání zastupitelů obcí a zaměstnanců obecních úřadů východní Moravy v oblasti právních úkonů a postupů při rozhodování orgánů obce v rámci vzdělávacího modulu bude probíhat jednak prostřednictvím interaktivní e-learningové platformy a jednak formou vzdělávacích kurzů. Realizace těchto kurzů je metodicky koncipována tak, že v rámci vzdělávacího modulu proběhnou čtyři vzdělávací kurzy na téma právní úkony a postupy při rozhodování orgánů obce.

  Studijní opora vzdělávacího kurzy má následující osnovu:

  Kurz 0: Stručný úvod – základní právní pojmy a vysvětlení právních (a správně-právních) souvislostí k lepšímu pochopení následujících kurzů.

  Kurz 1: Principy uplatňované v moderní veřejné správě s důrazem na obecní úroveň veřejné správy – akcentována budou témata základních principů fungování tzv. dobré veřejné správy a implementace těchto principů do postupů při rozhodování orgánů obcí

  Kurz 2: Systém práva ve veřejné správě – hierarchie právního systému a implikace pro právní úkony a rozhodovací procesy na úrovni obecní veřejné správy

  Kurz 3: Právní úkony a rozhodovací procesy v obecní veřejné správě - právní úkony orgánů obce, správní akty a rozhodovací procesy na úrovni obcí

  Kurz 4: Modelové situace při aplikaci legislativy - práce s platnou legislativou pro efektivní řízení obcí, právní úkony a rozhodovací činnost orgánů obecní veřejné správy

 • Oblast eGovernmentu představuje jednu z významných oblastí fungování moderní veřejné správy, a to mimo jiné v kontextu současného světového vývoje, který je charakterizován překotným rozvojem informačních a komunikačních technologií či zvyšujícím se důrazem na znalostní ekonomiku a další související tendence.


  Využívání nástrojů eGovernmentu je dále spojeno s myšlenkami tzv. Smart Administration či Good Governance, které kladou důraz na aplikaci nových metod řízení a využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě, kdy dochází k procesům vedoucím k plnohodnotné elektronizaci výkonů veřejné správy.


  Lze konstatovat, že eGovernment se stal jedním z nejvýznamnějších fenoménů fungování veřejné správy na začátku 21. století.


  Tato studijní opora obsahuje základní přehled o této problematice. eGovernmentu se věnuje jak z teoretického hlediska, tak i z hlediska praktického na příkladech využití jeho nástrojů v České republice i zahraničí.

 • V tomto kurzu získáte informace o struktuře a obsahu digitálního povodňového plánu obce (dPP), naučíte se s ním dále pracovat a využívat funkce které nabízí. Kurz je členěn na témata, která odpovídají hlavním kapitolám dPP, tak jak jej naleznete na portálu EDPP.cz. Tento kurz je určen především pro starosty měst a obcí, které mají na stránkách EDPP.cz vytvořen digitální povodňový plán, dále pro všechny ostatní účastníky ochrany před povodněmi, kteří s těmito plány pracují.

 • Tento kurz je koncipován jako školení pro členy povodňových komisí obcí, ORP a krajů. Seznámíme vás v něm například s legislativou, ze které činnost povodňové komise vychází, či dokumenty, se kterými povodňová komise pracuje. Nejdůležitější částí kurzu je podrobné seznámení s fungováním povodňové komise při povodních a rovněž rozbor práv a povinností jednotlivých členů povodňových komisí. 

 • V tomto kurzu se seznámíte s povodňovými plány vlastníků nemovitostí (PPVN). PPVN jsou ukotveny v zákoně 254/2001 Sb. a hrají důležitou roli v ochraně před povodněmi, zejména na lokální úrovni. V kurzu získáte přehled o tom, jak vypadají a co by měly PPVN obsahovat, pro koho jsou důležité, kdo je vytváří atd. Především však zjistíte, jaké jsou možnosti tvorby PPVN, a to jak v rámci Digitálního povodňového plánu obce na portálu EDPP.cz, tak i mimo něj, a naučíte se PPVN sami vytvářet.

 • V tomto kurzu se naučíte spravovat svůj digitální povoďňový plán. Kurz navazuje na kurz Práce s digitálním povodňovým plánem. Vysvětlíme, jak se pohybovat v administrátorském systému, jak editovat libovolné informace a všechny funkce,které systém nabízí.